Visit Koper
DomovNoviceStrma pot Koper - Obvestilo o zapori

Strma pot Koper – Obvestilo o zapori

MESTNA OBČINA KOPER COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA 

Urad za gospodarske javne službe, okolje in proniet Ufficio servizi pubblici economici, ambiente e traffico 

Številka: 371-1213/2021-02 Datum: 11.11.2021 

Mestna občina Koper, Urad za gospodarske javne službe, okolje in promet izdaja na podlagi 3., 4., 39., 40., 41., 54., 55., 56. in 58. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/2014 in 22/2016), v upravni zadevi uvedeni na podlagi vloge družbe Finali d.o.o., Sermin 7A, 6000 Koper, zaradi izdaje dovoljenja za izvedbo popolne zapore prometa na občinski cesti zaradi izvedbe gradbenih del izgradnje sekundarne kabelske kanalizacije na Strmi pot, naslednje 

DOVOLJENJE 

Družbi Finali d.o.o., Sermin 7a, 6000 Koper, (v nadaljevanju: izvajalec del), se zaradi izvedbe izgradnje sekundarne kanalizacije na Strmi poti, v dolžini cca. 56m s pripravo odcepov za priključitev dveh objektov na javni kanalizacijski sistem dovoli izvedba popolne zapore prometa z urejenim obvozom na kategorizirani javni poti JP 679 241 (Strma pot), ki poteka po nepremičnini s parc.št. 4584/1 k.o. Semedela to je na odseku javne poti, ki poteka mimo stanovanjskega objekta na naslovu Strma pot 9. 

Izvajalcu del se dovoli izvedba zapore prometa in izvajanje del na vozišču občinske javne poti iz prejšnjega odstavka tega dovoljenja v obdobju od izdaje tega dovoljenja do dne 2. decembra 2021

Dovoljenje se izdaja pod naslednjimi pogoji: 

1. Izvajalcu del se dovoljuje izvedba popolne zapore prometa na občinski cesti skladno s Pravilnikom o zaporah na cestah (UL RS, št.4/2016) in sicer kot ZAPORA E-6 (cesta v naselju – za zavarovanje del, ki zahtevajo popolno zaporo odseka brez vzpostavitev obvoza). Zapora se postavi v neposredni bližini stanovanjskega objekta na naslovu Strma pot 9. Dodatno je potrebno prometno signalizacijo, ki voznik obvešča o popolni zapori prometa postaviti v križišču Strme poti z Gozdno potjo in Izletniško potjo. Dodatna prometna signalizacija obsega prometni znak prepovedan promet v obeh smereh (2202), delo na cesti (1125), dopolnilno tablo (4806) z napisom Dovoljeno do hišne številke__ kjer se navede hišni številki stanovanjskih objektov, kjer bo postavljena popolna zapora prometa in prometni znak smer obvoza 3309.

2. Prometno signalizacijo za izvedbo popolne zapore prometa postavlja in vzdržuje izvajalec vzdrževanja javnih površine Mestne občine Koper, to je Javno podjetje Marjetica Koper d.o.o., Koper. 

3. Po zaključku del je potrebno vozišče javne poti vzpostaviti v stanje pred pričetkom del. Prekopani del vozišča je potrebno vzpostaviti v prvotno stanje z uporabo asfaltne mešanice iz eruptivnih kamnin v obstoječi debelini. Obseg asfalterskih del, ki jih je potrebno izvesti za vzpostavitev vozišča občinskih cest v prejšnje stanje se določi na podlagi terenskega ogled s predstavnikom upravljavca ceste in izvajalca del. 

4. Območje gradbišča mora izvajalec del fizično ločiti od preostalega dela občinske ceste tako, da se fizično prepreči dostop na območje gradbišča. Prehod preko gradbišča mora biti fizično preprečen in onemogočen preko celega dneva, tudi v času, ko se na gradbišču ne izvajajo gradbena dela. 

5. Prometna signalizacija mora biti postavljena tako, da jo udeleženci v prometu pravočasno opazijo in prilagodijo vožnjo skladno s postavljeno prometno signalizacijo oziroma pravočasno ustavijo. 

6. Za varnost prometa v času zapore je odgovoren izvajalec del. 

7. Vse stroške s postavitvijo prometne signalizacije krije predlagatelj – izvajalec del. 

8. V nočnem času in ob zmanjšani vidljivosti mora biti mesto kjer je postavljena zapora ustrezno osvetljeno. 

9. Predlagatelj zapore mora najmanj tri dni pred predvideno zaporo o zapori obvestiti javnost po sredstvih javnega obveščanja. Stanovalce strme poti pa mora o popolni zapori obvestiti z obvestili v poštnih nabiralnikih. 

10. Izvajalec del je kazensko in odškodninsko odgovoren za škodo, ki bi nastala na javni poti, na objektih v neposredni bližini ceste, bila povzročena uporabnikom ceste ali tretjim osebam zaradi del.

Obrazložitev 

Dne 8.11.2021 je družba Finali d.o.o., Sermin 7a, 6000 Koper, vložila na Mestno občino Koper, Urad za gospodarske javne službe, okolje in promet vlogo za izdajo dovoljenja za izvedbo popolne zapore prometa z urejenim obvozom na kategorizirani javni poti JP 679 241 (Strma pot), ki poteka po nepremičnini s parc.št. 4584/1 k.o. Semedela to je na odseku javne poti, ki poteka mimo stanovanjskega objekta na naslovu Strma pot 9, zaradi izvedbe izgradnje sekundarne kanalizacije na Strmi poti, v dolžini cca. 56m s pripravo odcepov za priključitev dveh objektov na javni kanalizacijski sistem. 

Vlogi je izvajalec del priložil shemo začasne prometne ureditve in potrdilo o poravnani upravni taksi. 

Pogoji za izdajo dovoljenja so bili izpolnjeni, zato je bilo na podlagi 54. in 55. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/2014 in 22/2016) odločeno, kot je navedeno v izreku. 

Upravna taksa za vlogo in dovoljenje po tarifi št. 1 in 30 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 ZZelP-J in 32/16) v znesku 25,00€ je plačana.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to dovoljenje je dovoljena pritožba na Župana Mestne občine Koper v roku 15 dni od vročitve tega. Pritožba se vloži pisno po pošti, ustno na zapisnik ali elektronsko z varnim elektronskim podpisom na Urad za gospodarske javne službe, okolje in promet MOK in se po tarifi štev. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) plača 22,60 EUR upravne takse. 

Stranka ali druga oseba, v katere pravice ali pravne koristi posega odločba se lahko v postopkih, ki se začno na zahtevo stranke, do poteka roka za pritožbo, odpove pravici do pritožbe. Izjava o odpovedi pravici do pritožbe se da pisno ali ustno na zapisnik. 

Postopek vodil: Vili Plahuta Višji svetovalec – za promet, upravljanje s cestami in javnimi površinami 

VODJA URADA: Raf Klinar

Sorodne novice

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

- Ne prezrite -spot_img

Najbolj brano

Zadnje komentirano