• 006_300x1440.jpg
  • 001_300x1440.jpg
  • 003_300x1440.jpg
  • 004_300x1440.jpg
  • 002_300x1440.jpg
  • 005_300x1440.jpg

Statut KS Žusterna

MESTNA OBČINA KOPER

KRAJEVNA SKUPNO0ST ŽUSTERNA

Svet krajevne skupnosti

Na podlagi 151 člena Statuta Mestne občine Koper(uradne objave št.40/00 in 30/01) je Svet Krajevne skupnost Žusterna na 25.redni seji dne 22. oktobra 2002 srejel

 

STATUT Krajevne skupnosti ŽUSTERNA

1.SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

Krajevna skupnost Žusterna(v nadaljevanju Krajevna skupnost-KS) je kot ožji del Mestne občine Koper skupnost občanov organiziranih v tej KS , na območju določenem z Odlokom o določitvi območij krajevne skupnosti v Mestni občini Koper(Uradne objave št.12/96) in tem statutom.

 

Ustanovljena je na podlagi interesa prebivalcev in drugih prostorskih, zgodovinskih in upravno-gospodarskih razlogov z namenom, da krajani v skladu z zakonom, statutom Mestne občine Koper in tem statutom zadovoljujejo določene skupne potrebe ter izvajajo naloge, ki jih je krajevni skupnosti poverila občina.

 

Krajevna skupnost Žusterna je s Statutom Mestne občine Koper opredeljena kot KS na narodnostno mešanem območju.

2.člen

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava.V pravnem pomenu nastopa v svojem imenu in za svoj račun.Sedež Krajevne skupnosti je na naslovu Dolga reber 5.

3.člen

Krajevno skupnost predstavlja in zastopa svet krajevne skupnosti.

4.člen

Krajevna skupnost ima žig okrogle oblike.Na ygornjem delu kroga je napis Mestna občina Koper, v notranjosti je napis Krajevna skupnost Žusterna - Giusterna, v spodnjem delu žiga  pa v notranjem krogu Comunità locale, v zunanjem delu kroga pa Comune città di Capodistria

5.člen

Krajevna skupnost Žusterna obsega del naselje Koper - Capodistria in sicer prostorske okoliše od 0061 do 0089 in 0095 in 0348

6 člen

Območje krajevne skupnosti se lahko oblikuje ali preoblikujev skladu s statutomMestne občine Koper.

7. člen

Krajevna skupnost sodeluje z drugimi krajevnimi skupnostmi na načelih prostovoljnosti in solidarnosti, pri reševanju dogovorjenih nalog skupnega pomena in v ta namen tudi združuje svoja sredstva.

8. člen

Krajani se lahko s peticijo ali drugo pobudo obračajo na katerikoli organ krajevne skupnosti.

9. člen

Krajevni praznik se določi na dan 4. julij. Svet krajevne skupnosti odloča o grbu in zastavi ter podelitvi priznanjin plaket s posebnim sklepom.

2. PODROČJE DELA IN NALOGE KRAJEVNE SKUPNOSTI

10. člen

Krajevna skupnost samostojno opravlja naloge, ki jih določa statut Mestne občine Koper in ta statut.

11. člen

Krajani v krajevni skupnosti uresničujejo svoje interese in potrebe tako, da preko organov krajevne skupnosti :

- upravljajo s svojim premoženjem in gospodarijo s premoženjem, ki ga imajo v upravljanju;

- skrbijo za razvoj na območu krajevne skupnosti;

- sprejemajo program razvoja krajevne skupnosti;

- sodelujejo v postopku odlikovanja in sprejemanja prostorsko izvedbenih aktov, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti;

- skrbijo za izgradnjo in vzdrževanje javnih poti, rekreacijskih in drugih javnih površin;

- gradijo in sodelujejo pri gradnji komunalnih objetov in naprav;

- dajejo predlogeorganom občine za ureditev zadev, ki se nanašajo na zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev krajevne skupnosti; 

- urejajo druge javne zadeve, pomembne za krajevno skupnost.

Krajevna skupnost Žusterna pri uresničevanju pravic krajanov pripadnikov italijanske narodnosti smiselno uporablja določila V. poglavja Statuta Mestne občine Koper.

Krajevna skupnost opravlja tudi naloge, ki jih nanjo z njenim soglasjem prenese občina. Občina za nj8ihovo izvajanje zagotavlja ustrezna sredstva.

3. OBLIKOVANJE IN PRISTOJNOSTI ORGANOV KRAJEVNE SKUPNOSTI

 A. Skupne določbe

12. člen

Organi krajevne skupnosti so Svet, Nadzorni odbor in Volilna komisija krajevne skupnosti. Člani organov krajevne skupnosti opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Organi krajevne skupnposti se volijo oziroma imenujejo za dobo štirih let.

13. člen

Delo organov krajevne skupnosti je javno. Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu organov KS, z navzočnostjo krajanov in predstavnikov javnih občil na sejah sveta in organov krajevne skupnosti ter na druge načine, ki jih določa statut.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva organovkrajevne skupnosti, kis o zaupne narave.

14. člen

Svet krajevne skupnosti in njegova delovna telesa ter drugi organi krajevne skupnosti so sklepčni, če je na njihovih sejah prisotna večina njihovih članov, odločitve pa so sprejete z večino glasov prisotnih članov , če zakon, ta statut ali drugi predpis ne določa drugače.

B. Svet krajevne skupnosti

15. člen

Svet krajevne skupnosti je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti krajevne skupnosti. Svet KS šteje 11 (enajst) članov. Število članov določiobčinski svet s sklepom.

V krajevni skupnosti ima italijanska narodna skupnost v svetu krajevne skupnosti 1 (enega) člana.

16. člen

Člani sveta na prvi konstitutivni seji med seboj izvolijo predsednika in podpredsednika sveta krajevne skupnosti.

17. člen

redne volitve v svet krajevne skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v občinski Svet Mestne občine Koper.

Člane sveta krajevne skupnosti, ki morajo imeti stalno bivališče n aobmočju krajevne skupnosti, izvolijo občani s stalnim bivališčem na območju krajevne skupnosti.

Člani sveta krajevne skupnosti se volijo po večinskem načelu.

18. člen

Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se v krajevni skupnosti določi eno ali več volilnih enot, tako da je zagotovljena zastopanost posameznih naselih oziroma delov mesta , ki so v območju krajevne skupnosti.

Svet krajevne skupnosti s posebnim sklepom oblikuje volilne enote in določi število članov sveta iz posamezne volilne enote.

19. člen

Vloitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan. Kandidate za člane sveta krajevne skupnosti določajo politične stranke, volivci na zborih volivcev in skupine občanov z zbiranjem prijav o podpori kandidatom.

Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se smiselno uporabljajo določila Zakona o lokanih volitvah in Statuta Mestne občine Koper.

Sredstva za izvedbo volitev zagotovi Mestna občina Koper.

20. člen

Svet krajevne skupnosti ima naslednje pristojnosti:

- sprejema statut krajevne skupnosti in druge splošne akte;

- sprejema programe svojega dela;

- sprejema finančni načrt in zaključni račun krajevne skupnosti;

- voli predsednika in podpredsednika sveta;

- imenuje volilno komisijo in po potrebi delovna telesa ter vaške oziroma četrtne odbore, če tako določa statut krajevne skupnosti;

- oblikuje mnejna in predloge za občinski svet o zadevah iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti;

- sklicuje zbore krajanov;

- odloča o uporabi sredstev s katerimi razpolaga krajevna skupnost;

- odloča o drugih zadevah v skladu z zakonom, statutom in drugimi splošnimi akti občine in statutom krajevne skupnosti.

21. člen

Svet krajevne skupnosti se konstituira na svoji prvi seji. Prvo sejo skliče dotedanji predsednik 20 dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti.

Po tem roku skliče konstitutivno sejo predsednik volilne komisije.

Do izvolitve novega predsednika sveta krajevne skupnosti vodi sejo predsednik volilne komisije, najstarejši člam sveta krajevne skupnosti ali drugi izvoljeni član sveta krajevne skupnosti.

22. člen

Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja svet, ki ga sklicujein vodi njegove seje. Podpredsednik pomaga predsedniku sveta pri njegovem delu, ga nadomešča v njegovi odsotnosti ali v primeru nujne zadržanosti in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve iz njegovega delovnega področja.

23. člen

Predsednik sveta krajevne skupnosti opravlja naslednje naloge:

1. predstavlja in zastopa krajevno skupnost;

2. sklicuje zbore krajanov in zbore volivcev;

3. podpisuje pogodbe, akte in sklepe, ki jih sprejme svet krajevne skupnosti;

4. predlaga v sprejem letni finančni načrt, zaključni račun krajevne skupnosti ter letni program dela krajevne skupnosti;

5. skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev sveta krajevne skupnosti;

6. opravlja druge naloge, ki mu jih nalaga statut krajevne skupnosti ali poverijo občinski upravni organi.

24. člen

Kandidate za predsednika in podpredsednika predlagajo člani sveta krajevne skupnosti. Izvoljeni so z večino glasov vseh članov sveta. Če pri prvem glasovanju nihče od predlaganih kandidatov ne prejme zahtevane večine glasov, se glasovanje ponovi.

Pri ponovnem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov, kar velja tako za glasovanje o kandidatu za predsednika sveta, kakor tudi za podpredsednika sveta krajevne skupnosti.

25. člen

Predsednika in podpredsednika sveta krajevne skupnosti razreši svet krajevne skupnosti po enakem postopku, kot je določen za njihovo izvolitev.

26. člen

Svet krajevne skupnosti deluje na sejah, ki jih sklicuje praviloma predsednik sveta na lastno pobudo, mora pa jih sklicati po sklepu sveta na lastno pobudo, mora pa jih sklicati po sklepu sveta oziroma na predlog tretjine članov sveta ali nadzornega odbora.

27. člen

Seje sveta krajevne skupnosti so javne. Svet lahko sklene, da v posameznih primerih javnost izključi, če je to v javnem interesu. O delu na seji sveta zapiše zapisnik. Svet krajevne skupnosti ima lahko svoj poslovnik, s katerim podrobneje uredi način dela in postopek odločanja. Poslovnik sprejme svet z dvotretjinsko večino navzočih članov.

 C. Delovna telesa sveta krajevne skupnosti

28. člen

Svet krajevne skupnosti lahko ustanovi komisije in druga stalna in občasna delovna telesa za proučevanje vprašanj z njegovega delovnega področja in spremljanje in izvajanje raznih aktov in odločitev sveta krajevne skupnosti.

29. člen

Svet krajevne skupnosti ustanovi delovne odbore na posameznih območjih krajevne skupnosti. Delovni odbori delujejo po pooblastilu in svetu odgovarjajo za morebitne nepravilnosti pri opravljanju zaupanih jim nalog. Delovni odbor lahko odloča le v okviru svojih pristojnosti, ne sme pa odločati o pristojnostih in v imenu sveta krajevne skupnosti.

30. člen

Delovno telo ima najmanj 3 (tri) in  največ 5 (pet) članov.

Delovna telesa sveta krajevne skupnosti sestavljajo člani sveta krajevne skupnosti in krajani s posameznega območja krajevne skupnosti.

predsednik delovnega telesa je praviloma član sveta krajevne skupnosti. Sestavo, delovno področje in način dela delovnega telesa določi svet krajevne skupnosti s posebnim sklepom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

...V DELU, SE NADALJUJE

Kontakt

Krajevna skupnost Žusterna
Dolga reber 5
6000 Koper

Uradne ure
Ponedeljek in sreda
od 17:00 do 19:00

Telefon: 05/628 87 50
Email: info@zusterna.si