• 004_300x1440.jpg
  • 003_300x1440.jpg
  • 005_300x1440.jpg
  • 001_300x1440.jpg
  • 006_300x1440.jpg
  • 002_300x1440.jpg

Predstavitev KS Žusterna

Krajevna skupnost se zavzema za razvoj na svojem območju, sodeluje v postopku oblikovanja in sprejemanja prostorsko izvedbenih aktov, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti, skrbi za izgradnjo in vzdrževanje javnih poti, rekreacijskih in drugih javnih površin,gradi in sodeluje pri gradnji komunalnih objektov in naprav, daje predloge službam socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele, sodeluje pri pospeševanju vzgojno izobraževalne, športno-rekreacijske, društvene, turistične, kulturne in drugih dejavnosti na svojem območju,daje predloge organom občine za ureditev zadev, ki se nanašajo na zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev krajevne skupnosti ter ureja druge javne zadeve, pomembne za krajevno skupnost.

Kontakt

Krajevna skupnost Žusterna
Dolga reber 5
6000 Koper

Uradne ure
Ponedeljek in sreda
od 17:00 do 19:00

Telefon: 05/628 87 50
Email: info@zusterna.si